Schema de granturi mici

ERATĂ Anexa 4 - Declarația de eligibilitate din partea partenerului

Dintr-o eroare materială, în cadrul Cererii de proiecte mari și a Schemei de granturi mici punctul a) din Anexa 4 – Declarația de eligibilitate din partea partenerului: Solicitantul și partenerii de proiect dispun de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului descris în cererea de finanţare; Activitățile propuse în cererea de finanţare nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și nerambursabile) ;

Detalii

FOARTE IMPORTANT: Avizul Ministerului Culturii pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii – Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici

Data limită de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici este 7 aprilie a.c., respectiv 25 aprilie a.c..

Detalii

CLARIFICARE: Fișe de post aprobate de reprezentantul legal al solicitantului

Referitor la documentele generale ce trebuie atașate dosarului cererii de finanțare, precizăm faptul că fișele de post aferente pozițiilor care formează echipa de proiect, trebuie aprobate după cum urmează: de reprezentantul legal al solicitantului, pentru angajații acestuia; de reprezentantul legal al partenerului de proiect, precum și de reprezentatul legal al solicitantului, pentru angajații partenerului de proiect.

Detalii

ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 5.4 Contribuția proprie

Datorită faptului că de la 1 ianuarie 2014, conform H.G. nr. 871/2013, s-a modificat salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în capitolul 5.4 Contribuția proprie paragrafele referitoare la modul de calcul al contribuției în natură sub formă de muncă voluntară se modifică după cum urmează:

Detalii

CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici

Toate documentele care constituie dosarul proiectului trebuie numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, în colțul dreapta jos. Opisul dosarului va cuprinde și specificarea numărului de pagină al documentului la care se face referire.

Detalii

CLARIFICARE proiecte care vizează crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale – amenajări

În situația în care muzeul/spațiul cultural necesită și lucrări de intervenție asupra clădirii, inclusiv la instalațiile aferente, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării de activități culturale, este necesară și depunerea documentelor specifice lucrărilor de construcții conform HG28/2008

Detalii

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

Conform Ghidului solicitantului, partenerul de proiect poate fi o entitate publică sau privată necomercială, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului PA16/RO12, având sediul principal în statele donatoare, statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu statul beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod eficace la implementarea unui proiect.

Detalii

Schema de granturi mici

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost pusă deoparte în cadrul granturilor SEE şi granturilor norvegiene pentru perioada de programare 2009-2014.

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 20