Întrebări frecvente

Avizul de însoțire a mărfii, semnat de către coordonatorul de proiect poate înlocui procesul verbal de predare primire? Menționăm că această situație se referă la materialele de publicitate realizate în cadrul contractului de tipărituri.

În situația descrisă mai sus, avizul de însoțire a mărfii NU poate înlocui procesul verbal de predare primire. Se vor întocmi ambele documente.

 

10.02.2014: ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI - seminar de informare -

 

În cazul în care o organizație are bilanț aprobat pentru anul 2013, îl poate atașa la dosarul de finanțare?

Răspuns:  În situația prezentată, este necesar a se depune ultimul bilanț aprobat.


 

Care sunt Certificatele care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale pentru un partener de proiect din Norvegia?

Cu titlu informativ, pentru Norvegia, certificatul privind taxele se cheamă “Skatteattest for Skatt” și se obține de la autoritățile locale, prin poștă. Certificatul care atestă faptul că organizația nu datorează TVA se numește “Skatteattest for merverdiavgift” și se solicită online, de la adresa:  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Skatteattest-for-merverdiavgift/.


 

În cadrul documentului în limba engleză Anexa 4 – Declarația de eligibilitate din partea partenerului, partenerul ONG din alt stat decât România declară faptul că este constituită conform prevederilor OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile („in compliance with the requirements of the Government Ordinance no. 26/2000 on the associations and foundations”. Poate fi înlocuită formularea cu actul normativ specific țării de origine a partenerului de proiect?

Formularea din Anexa 4 poate fi înlocuită cu „in compliance with …… (mention the no. of the legal document), the legal requirements from the country of origin on associations and foundations”.


 

Costurile indirecte se vor calcula separat pentru solicitant și partenerul de proiect?

Da. Metodologia de calcul se aplică diferențiat pentru solicitant și pentru partener.


 

În aplicarea formulei de calcul a costurilor indirecte se va lua în considerare norma întreagă sau parțială de lucru a membrilor echipei de proiect?

Se va utiliza formula de calcul luând în considerare norma întreagă a membrilor echipei de proiect.


 

Bugetul trebuie defalcat și pentru partener?

Pot fi defalcate costurile pe solicitant sau partener de proiect; dacă se consideră necesar se pot atașa devize justificative detaliate pentru cheltuielile specifice incluse în buget.


 

În ce capitol din cererea de finanțare trebuie precizată metodologia de calcul a costurilor indirecte?

Metodologia de calcul se detaliază sub bugetul proiectului. Dacă se consideră necesar se pot atașa devize justificative detaliate pentru cheltuielile specifice incluse în buget.


 

Se poate depune la dosarul cererii de finanțare o copie conform cu originalul după Certificatul care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale în locul documentului original?

În condițiile în care Certificatul care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale nu poate fi depus în original, din motive obiective, solicitantul poate atașa la dosarul cererii de finanțare copia legalizată a acestui document.


 

Referitor la bugetarea cheltuielilor de audit de către solicitant, precizăm următoarele:

 • în cazul proiectelor cu o durată mai mică de 1 an, promotorul de proiect nu are obligația de a prevedea audit in cadrul cheltuielilor de proiect.
 • în cazul proiectelor cu o durată mai mare de 1 an, pentru decontarea cheltuielilor din anul 2 de implementare trebuie obligatoriu realizat audit.

 

Referitor la bugetarea cheltuielilor de audit de către partenerul/partenerii de proiect, entități legal înființate în statele donatoare, menționăm:

 • partenerul/partenerii de proiect din statele donatoare trebuie să prezinte un raport de audit în vederea efectuării rambursării de către solicitant a sumelor cheltuite.

 

Referitor la cerințele de informare și publicitate, conform prevederilor contractului de finanțare (Anexa 9 la Ghidul solicitantului), promotorul de proiect:

 • are obligația să respecte elementele de identitate vizuală ale Mecanismului Financiar SEE  și să le plaseze/promoveze pe materialele elaborate în cadrul proiectului.
 • are obligația să respecte cerințele de informare și publicitate în conformitate cu Regulamentul SEE și prevederile din Anexa 4 a acestuia, luând toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea Planului de Publicitate asumat.
 • notifică Operatorul de Program  cu cel puțin 14 zile în avans cu privire la orice evenimente de promovare planificate în cadrul planului de publicitate al proiectului.
 • specifică faptul că proiectul a primit finanţare în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, prin afişarea corespunzătoare a elementelor de vizibilitate.
 • transmite Operatorului de Program 1% din numărul materialelor de informare și publicitate.
 • poate solicita, opțional, avizul Operatorului de Program asupra machetelor materialelor de promovare pe care urmează să le producă în cadrul proiectului.

 

Certificatele care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (original) - sunt necesare aceste acte din partea solicitantului sau și a partenerilor?

Certificatele care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale trebuie depuse pentru solicitant și pentru fiecare partener de proiect.


 

Care sunt grilele aplicabile (în România) pentru diurna zilnică pentru personalul implicat în proiect și consumul de combustibil auto (litri/100 km)?

Conform prevederilor din HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, diurna zilnică pentru personalul implicat în proiecte este de 13 lei/zi, iar consumul de combustibil auto este de 7,5 litri/100 km.


 

Pentru proiectele derulate în parteneriat cu o entitate dintr-un stat donator, ce documente din dosarul de finanțare trebuie traduse în limba engleză și/sau română?

În situația menționată, următoarele documente necesită traducerea în limba română sau engleză:

 • cererea de finanțare completată în limba engleză;
 • partea din statut sau din documentul echivalent care certifică activitatea organizației în domeniul culturii;
 • certificatele care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de autoritățile competente din statul donator;
 • raportul de activitate al partenerului pe ultimii 2 ani;
 • fișele de post ale angajaților partenerului ce fac parte din echipa de proiect.

 

Ce reprezintă Obligația privind folosința monumentului istoric?

Obligația privind folosința monumentului istoric este prevăzută la art. 17 din Legea 422/2001 și reprezintă actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil – monument istoric.


 

Ce document poate fi atașat pentru a atesta situația financiară în cazul unui solicitant – cult sau asociație religioasă?

În cazul cultelor și asociațiilor religioase, în condițiile în care se utilizează contabilitatea în partidă simplă, poate fi depus Registrul de încasări și plăți sau Raportul financiar/Raportul anual de venituri și cheltuieli, aprobat de organismul abilitat. În caz contrar, se vor depune documentele menționate în Ghidul solicitantului.


Cheltuielile pentru consultanță și proiectare contractate și plătite înainte de semnarea contractului de finanțare sunt eligibile în cadrul Programului?

Cheltuielile pentru consultanță și proiectare contractate și plătite înaintea semnării contractului de finanțare sunt neeligibile. De altfel, toate cheltuielile  efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, indiferent de natura acestora, nu sunt eligibile. Astfel, în cazul proiectelor care presupun restaurarea, conservarea și punerea în valoare a unui monument istoric nu sunt eligibile cheltuielile pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și expertiza tehnică, acestea fiind realizate înaintea depunerii dosarului de finanțare și contractării, însă sunt eligibile cheltuielile pentru realizarea proiectului tehnic, în măsura în care acestea sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare.


 

Care sunt documentele statutare ce trebuie anexate dosarului cererii de finanțare, în cazul unei autorități publice locale?

Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale este reglementată de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată. Solicitantul va specifica acest lucru și va anexa hotărârea specifică emisă de Consiliul Local, după caz. 


 

Ce trebuie să conțină Raportul de activitate al unei autorități publice locale?

Raportul de activitate al solicitantului autoritate publică locală va cuprinde un rezumat al activității acesteia în ultimii doi ani. Conținutul acestuia trebuie să reflecte experiența în implementarea și managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe care o deține instituția respectivă, cu accent pe acele proiecte derulate în domeniile vizate de Program. Subliniem faptul că raportul de activitate este unul dintre principalele documente din dosarul de finanțare prin care solicitantul demonstrează capacitatea de implementare și experiența în managementul de proiect, aspecte ce vor fi evaluate potrivit grilei de evaluare tehnică din Ghidul Solicitantului.


 

Autorizația de construire trebuie depusă în mod obligatoriu o dată cu depunerea cererii de finanțare?

Nu este obligatorie depunerea autorizației de construire în cadrul dosarului de finanțare. Însă, în cazul în care aceasta a fost emisă, vă rugăm să o anexați.


 

Managerul unei instituții publice poate face parte din echipa de management a proiectului?

Potrivit art.  27 alin. (3)  din OUG 189/2008 modificată prin OUG 68/2013, managerii de instituții publice pot încheia și alte contracte pentru activități pe care nu s-au angajat a le efectua în cadrul contractului de management.


 

Există un număr minim de bunuri culturale care trebuie să alcătuiască patrimoniul inițial al unui muzeu nou creat în cadrul Programului?

Referitor la acest aspect, solicitantul trebuie să respecte Legea muzeelor și colecțiilor publice.


 

Un solicitant poate depune cereri de finanțare pentru accesarea de finanțare prin intermediul mai multor programe distincte derulate prin Mecanismul Financiar SEE?

În cadrul unei cereri de proiecte aferente Programului PA16/RO12, o organizație/instituție poate depune în calitate de solicitant maxim trei dosare de finanțare distincte. Această condiție nu se referă la dosarele de finanțare depuse în cadrul altor programe derulate prin Mecanismul Financiar SEE.
Precizăm faptul că aceleași activități nu pot primi fonduri din două surse de finanțare distincte (dublă finanțare).


 

Ce înseamnă organizație de utilitate publică?

Conform art. 38 din Ordonanța nr. 20/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, „(1) O asociație, fundație sau federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică daca sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, după caz;
b) funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative;
c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoașterea statutului de utilitate publică;
d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară si din străinătate;
f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității”.
Conform aceleiași Ordonanțe, prin utilitate publică se înțelege „orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unor colectivități”.
Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea.


 

În cazul în care proiectul nu se realizează în parteneriat, proiectul trebuie redactat atât în limba română, cât și în limba engleză?

În cazul proiectelor care nu se desfășoară în parteneriat, solicitanții au obligația de completa formularul cererii de finanţare în limba română și un rezumat în limba engleză. Dosarul proiectului va cuprinde toate anexele cererii de finanţare, redactate în limba română.


 

Se poate depune un proiect ce vizează restaurarea unui monument istoric, în cazul în care acesta nu aparține în totalitate solicitantului?

Prin Program, nu este posibilă acordarea unui sprijin  nerambursabil pentru implementarea unor proiecte ce vizează imobile care nu aparțin în totalitate persoanei juridice care are calitatea de solicitant.


 

Se pot derula proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare?

Derularea unei proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare nu este acceptată, întrucât propunerea de proiect nu a fost selectată pentru a primi finanțare în cadrul Programului. Menționăm că autoritățile contractante au interdicția de a încheia un angajament legal, așa cum este un contract de achiziție publică, fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv.

De asemenea, conform alin. (1) și (2) al art. 93 al H.G. nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare,, „(1) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului cadru, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 209 din ordonanța de urgență. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la 205 din ordonanța de urgență din motive imputabile acesteia.”


 

Prezentările de la conferința de lansare vor fi disponibile în format electronic?

În acest moment, toate materialele prezentate în cadrul conferinței de lansare au fost postate pe pagina web dedicată Programului, www.fonduri-patrimoniu.ro, Secțiunea Noutăți.


 

Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul este necesară în original sau copie?

Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul trebuie semnată, ștampilată și anexată dosarului de propunere pentru acțiuni de parteneriat în original sau în copie conform cu originalul.


 

Un solicitant/aplicant care dorește să depună proiecte atât pentru Programul PA16/RO12 cât și pentru Programul PA17/RO13, înaintează câte o cerere de finanțare relații bilaterale pentru fiecare dintre programe?

Ghidul solicitantului nu stabilește nici o restricție în acest sens, prin urmare, se pot depune cereri de finanțare, în numele organizației, pentru ambele programe.


 

Se poate depune un proiect fără partner dintr-un stat donator?

Existența unui parteneriat nu este o condiție obligatorie pentru a obține finanțare în cadrul Programului, însă proiectele implementate în parteneriat cu o organizație din statele donatoare vor primi punctaj în cadrul secțiunii II.5 a Grilei de evaluare.


 

Cum se evaluează un proiect depus de un solicitant din România în parteneriat cu o organizație dintr-o țară donatoare?

Va fi acordat punctaj suplimentar pentru implementarea proiectelor în parteneriat, iar acestea vor fi evaluate conform Grilei de evaluare, ce va fi publicată odată cu Ghidul solicitantului.


 

Care sunt pașii de parcurs pentru a fi solicitant eligibil?

Pe pagina web dedicată programului, găsiți toate informațiile cu privire la categoriile de solicitanți eligibili. Detalierea condițiilor de eligibilitate se va găsi în Ghidul solicitantului. 


 

Dacă nu avem un partener care este modalitatea de a ne găsi un partener?

În ceea ce privește modalitatea de găsire a unui partener, puteți transmite o descriere detaliată, în limba engleză, a ideii de proiect, a partenerului căutat și a implicării acestuia în viitorul proiect, uneia dintre entitățile din cele 3 state donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), ale căror date de contact sunt disponibile în pe pagina web a Programului. Persoanele de contact din partea acestor entități vă vor transmite recomandări cu privire la operatori culturali potriviți din statul respectiv. 

De asemenea, puteți contacta unul dintre participanții la seminarul de identificare de parteneri din data de 28 noiembrie 2013, lista acestora fiind disponibilă la Secțiunea Noutăți.
Aplicanții pot realiza demersuri, pe cont propriu, în vederea stabilirii de contacte directe cu potențiali parteneri din statele donatoare.