CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

Conform Ghidului solicitantului, partenerul de proiect poate fi o entitate publică sau privată necomercială, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului  PA16/RO12, având sediul principal în statele donatoare, statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu statul beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod eficace la implementarea unui proiect.Cheltuielile efectuate de către categoriile de parteneri menționate anterior sunt eligibile și vor fi incluse într-un Acord de parteneriat, care va stabili rolul și responsabilitățile părților.

În plus față de categoriile de parteneri cuprinse în Ghidul solicitantului, în cadrul Programului sunt acceptate parteneriate și cu entități având sediul în alte state, în acest sens fiind necesară încheierea unui Acord de parteneriat distinct între părți. Precizăm faptul că toate cheltuielile efectuate de aceste entități sunt neeligibile. Totodată, relaţia de parteneriat nu trebuie să încalce prevederile OUG 34/2006, respectiv să nu limiteze competiţia pe piaţa bunurilor sau serviciilor.