Rezultate probă scrisă consilier afaceri europene activități bilaterale și complementare

Concurs susținut în data de 23.02.2017

Nr. crt. Nume & prenume Punctaj obținut Admis/
respins
Obs Data/ora interviu
1 Niță Cătălina 75.83 ADMIS sala 503 27.02.2017
12:30
2 Neacșu Isabela 33.83 RESPINS  -  -
3 Vasc Alina Cristina 25.00 RESPINS  -  -
 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul, este de minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro 
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.