ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 11.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

Dintr-o eroare materială, în cadrul cererii de proiecte mari și a schemei de granturi mici, în grila de verificare a conformității administrative, secțiunea Anexe și Documente Generale, s-au numerotat în mod greșit anexele la Ghidul solicitantului.

În acest sens, Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte mari și schema de granturi mici, secțiunea Anexe și Documente Generale a cap. 11.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se modifică după cum urmează:

ANEXE și DOCUMENTE GENERALE

 

 

Bugetul proiectului (paginile Bugetul detaliat și Surse de finanțare) este completat corect, respectă modelul prezentat în Anexa 2 și este semnat și ștampilat (original)

 

 

Declarația de eligibilitate a solicitantului este completată conform modelului prezentat în Anexa  3, semnată și ștampilată (original)

 

 

Declarația de eligibilitate a fiecărui partener este completată conform modelului prezentat în Anexa 4, semnată și ștampilată (original)

 

 

Scrisoarea de intenție privind parteneriatul  (dacă este cazul) este completată conform modelului prezentat în Anexa 5, redactată în limba română și, după caz, în limba engleză, semnată și ștampilată (original)

 

 

Declarația de angajament a solicitantului este completată conform modelului prezentat în Anexa 6, semnată și ștampilată (original)

 

 

Declarația de conformitate a solicitantului este completată conform modelului prezentat în Anexa  7, semnată și ștampilată (original)

 

 

Documentele statutare ale solicitantului și ale fiecărui partener (în cazul partenerilor din alte țări, traducerea în română/engleză a acelei părți din statut sau a documentului echivalent care certifică activitatea organizației în domeniul culturii este atașată) sunt atașate (copie)

 

 

Certificatele care să ateste lipsa datoriilor restanțe fiscale şi sociale în luna precedentă depunerii cererii de finanțare, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat pentru solicitant și fiecare partener sunt atașate și corespund cerințelor (original)

 

 

Situațiile financiare ale solicitantului – bilanțul aprobat pe anul 2012 și ultima balanță sunt atașate și certifică rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanţ) pozitiv (inclusiv 0)   (copie)

 

 

Raportul de activitate al solicitantului și al fiecărui partener pe ultimii 2 ani sunt atașate (copie)

 

 

Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect emisă de entitatea competentă, în funcție de regimul juridic al solicitantului este atașată, semnată și stampilată și corespunde cerințelor (original)

 

 

Fișele de post aferente pozițiilor care formează echipa de proiect, aprobate de reprezentantul legal al solicitantului sunt atașate și corespund cerințelor (copie)

 

 

Alte documente pe care solicitantul le consideră relevante (ex. studii, cercetări, fotografii, etc.) sunt atașate