Schema de granturi mici

Granturile SEE oferă finanţare pentru 16 state membre UE din Europa Centrală, de Est şi de Sud. O sumă de 1,79 miliarde de euro a fost pusă deoparte în cadrul granturilor SEE şi granturilor norvegiene pentru perioada de programare 2009-2014.

Obiectivele generale ale Mecanismelor Financiare 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul SEE şi de a consolida relaţiile bilaterale între Statul Donator şi Statul Beneficiar.

Pentru a asigura implementarea Mecanismului Financiar SEE a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein și Guvernul României pentru perioada 2009 – 2014, care a intrat în vigoare la data de 22 martie 2012 și a fost amendat pe 18 octombrie 2012.

Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 - 2014/Granturile SEE sunt stabilite în Regulamentul privind Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 și anexele sale. Mai multe informații privind cadrul legal de implementare a MFSEE pot fi găsite pe www.eeagrants.ro.

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea patrimoniului cultural şi la revitalizarea patrimoniului cultural şi la promovarea diversităţii, dialogului intercultural, întărirea culturilor minorităţilor şi a schimburilor culturale, oferind un sprijin de peste 200 de milioane de euro în 16 state beneficiare. România beneficiază de finanţare în valoare de 20,8 milioane de euro pentru sectorul cultural, din care 16.470.588 euro pentru protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural. Bugetul total al prezentei cereri de proiecte este 9.821.004 de euro.

În România, Programul Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural (Directorate for Cultural Heritage Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Cel puţin 10% din valoarea totală a Programului va fi alocată proiectelor ce vizează îmbunătățirea situației populației de etnie romă. Accentul se pune pe  creșterea protecției și valorificării patrimoniului cultural al romilor, cu scopul de a consolida identitatea lor culturală, evaluarea proiectului urmarind relevanța acestuia cu privire la îmbunătățirea situației minorităților naționale (inclusiv a populația de etnie romă).

OBIECTIVE

Obiectivul general al Programului este protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Programul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;
 • dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;
 • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.
 • întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România si cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul cultural.

COMPONENTELE PROGRAMULUI ŞI REZULTATELE VIZATE

Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin intermediul următoarelor componente:

Componenta 1. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural ce urmărește obținerea următoarelor rezultate:

 • restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
 • restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil;
 • digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor și crearea de baze de date;
 • crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale.

Componenta 2. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural ce urmărește obținerea următoarelor rezultate:

 • crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniul cultural;
 • protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;
 • facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice pentru publicul larg.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

În cadrul prezentei cereri de proiecte, toate activitățile care au ca scop atingerea obiectivelor și rezultatelor prezentate mai sus sunt considerate eligibile,  cum ar fi, de exemplu:

 • Protecţia, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
 • Amenajări peisagistice pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;
 • Modernizarea utilităţilor aferente monumentelor istorice (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie) pentru monumente istorice/muzee;
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea monumentelor istorice;
 • Construcţia utilităţilor anexe (marcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame şi indicatoare) pentru monumente istorice/muzee;
 • Construcţia/reabilitarea/amenajarea căii de acces către monumente istorice/muzee;
 • Protecţia, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului mobil;
 • Crearea infrastructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, acțiuni de digitizare a bunurilor de patrimoniu și creare de baze de date, precum și de facilitare a accesului publicului larg la acestea;
 • Realizarea de platforme și soluții tehnologice de punere în valoare a patrimoniului mobil și imobil, inclusiv prin digitizare;
 • Conservarea, amenajarea și punerea în valoare a patrimoniului natural, asigurarea accesului și facilitarea introducerii acestuia în circuitul public;
 • Realizarea de studii, analize, rapoarte privind patrimoniului material și imaterial, inclusiv proiecte tehnice, analize de impact, inventare, etc.;
 • Realizarea de documente strategice, de planificare şi management integrat pentru obiectivele de patrimoniu;
 • Activități de conservare și promovare a patrimoniului imaterial al comunităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome;
 • Realizarea de cataloage şi inventare a colecţiilor care vizează moştenirea culturală a minorităţilor etnice şi promovarea acestora;
 • Organizarea de expoziţii şi evenimente care să valorifice patrimoniul aparţinând minorităţilor etnice şi culturale

Lista de activităţi are un caracter orientativ şi nu este limitată la exemplele menționate mai sus.

PRINCIPII TRANSVERSALE

În cadrul acestei cereri de proiecte următoarele principii transversale trebuie luate în considerare în cadrul proiectelor: buna guvernare, dezvoltarea durabilă și egalitatea de gen (ref. Protocolul 38 B și Articolul 1.6 din Regulamente).

A. Buna guvernare
Buna guvernare este caracterizată de șase principii fundamentale: este participativă și incluzivă, responsabilă, transparentă, receptivă, eficace și eficientă, și respectă principiul statului de drept. Implicită în acest sens este o toleranță zero față de corupție, faptul că punctele de vedere ale minorităților sunt luate în considerare, precum și faptul că vocile părţilor celor mai vulnerabile din societate sunt ascultate în procesul decizional.

B. Dezvoltarea durabilă
Dezvoltarea durabilă este definită ca "dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a îndeplini nevoile lor." Astfel, dezvoltarea durabilă este un concept integrat care include întotdeauna o perspectivă pe termen lung și care implică toate acțiunile umane până la nivel local.
Dezvoltarea durabilă trebuie privită integrat, din toate cele trei perspective: de mediu, economică și socială.

C. Egalitatea de gen
Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale ale societății și presupune egalitatea de drepturi si șanse între femei si bărbați în toate sectoarele societății și economiei, cum ar fi reprezentare și participare, acces la resurse, drepturi, norme și valori. Proiectele finanțate în cadrul acestui Program trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de gen şi de tratament egal între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare.

Temele orizontale care trebuie respectate sunt: promovarea toleranței, respectarea drepturilor minorităților, inclusiv a populației rome, combaterea discursului instigator la ură, a rasismului, extremismului, homofobiei, hărțuirii sexuale, traficului și violenței împotriva femeilor. Aceste teme vor fi abordate direct sau indirect prin intermediul activităţilor propuse în proiect. Solicitanţii vor oferi detalii cu privire la modalitatea în care proiectul contribuie la respectarea princiilor transversale şi a temelor orizontale. Criteriile de selecţie iau în considerare principiile egalităţii şi toleranţei, susţinând astfel depunerea unor cereri de finanţare care sprijină diversitatea culturală şi expresiile culturale ale grupurilor minoritare, inclusiv a populaţiei rome.

ALOCAREA FINANCIARĂ

3.1. Suma totală alocată prezentei cereri de proiecteeste de 1.176.470 Euro. Această sumă este compusă din contribuția  Mecanismului Financiar SEE în valoare de 999.999 Euro, reprezentând 85%, și contribuția Guvernului României în valoare de 176.471 Euro, reprezentând 15% din valoarea totală a grantului.

3.2. Bugetul va fi alocat ambelor componente ale Programului, după cum urmează:

 • Componenta 1: Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural 500.000 Euro.
 • Componenta 2: Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural 676.470 Euro.

În cadrul Componentei 2, 150.000 Euro sunt alocați proiectelor culturale care vizează îmbunătățirea situației populației de etnie romă.

3.3. Rata finanțării nerambursabile acordată va fi după cu urmează:

 • în cazul proiectelor implementate de organizații de drept public -  rata finanțării va fi de maxim 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
 • în cazul proiectelor implementate de organizații de drept privat - rata finanțării va fi de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

În cazul organizațiilor de drept privat contribuția în natură este acceptată. Contribuția în natură poate fi doar sub formă de muncă voluntară (conform legii) și poate reprezenta maxim 50% din contribuția proprie asigurată pentru proiect.
Baza de calcul a prețurilor unitare pentru munca voluntară va lua în considerare datele oficiale cu privire la salariul minim și mediu pe economie la nivel național, stabilite de către Comisia Națională de Prognoză, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte.

3.4. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect trebuie să se încadreze între:

 • suma minimă de  25.000 Euro pe proiect și
 • suma maximă de 85.000 Euro pe proiect.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

4.1. Solicitantul trebuie să fie o entitate legal înființată în România conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare dintre următoarele categorii de persoane juridice:

 • instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului;
 • organizații neguvernamentale, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, active în domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minorități etnice)
 • culte și asociații religioase recunoscute potrivit legislației în vigoare în România;
 • instituții de învățământ superior și institute de cercetare;
 • alte entități fară scop lucrativ active în domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minorități etnice).

4.2. Solicitantul trebuie să dovedească calitatea de proprietar/administrator sau faptul că are dreptul de folosință cu titlu gratuit sau deţine în concesiune imobilul și/sau terenul care face obiectul investiției.

4.3. Nu sunt eligibili pentru obținerea finanțării solicitanții care se află în oricare dintre următoarele situații:

 1. Au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii;
 2. Sunt în faliment sau în lichidare, activitățile lor sunt sub administrare judiciară, fac obiectul unui concordat preventiv, și-au suspendat activitatea comercială, fac obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte sau se află în o altă situație similară care decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările naționale;
 3. Nu și-au îndeplinit toate obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor precum și a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legile țării în care sunt înregistraţi legal;
 4. Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita profesională în ultimiii 3 ani;
 5. Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea s-au făcut vinovate de comiterea unei abateri profesionale grave dovedită prin orice mijloace pe care Operatorul de Program le poate justifica;
 6. Au fost declarați a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziţii publice și/sau de contractare în cadrul Spațiului Economic European.

4.4. Pe lângă acestea, vor fi excluşi de la finanţare solicitanţii care:

 1.  Au încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii contractați de Operatorul de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare;
 2. Au furnizat informații false Operatorului de Program;
 3. Se află într-o situație de conflict de interese care ar putea apărea în legătură cu prezenta cerere de proiecte (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale, sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
 4. Informează cu întârziere Operatorul de Program cu privire la orice situaţie care poate fi considerată conflict de interese sau care ar putea da naştere unui conflict de interese;
 5. Au făcut oferte din care s-ar putea obține  avantaje ulterioare în cadrul contractului de finanțare;
 6. Sunt în prezent subiect al unei sancțiuni administrative pentru declarații false sau inexacte în ceea ce privește furnizarea informațiilor solicitate de către Operatorul de Program

4.5. Parteneri de proiect din Statele Donatoare

Pentru a intensifica cooperarea, sunt puternic încurajate parteneriatele între organizaţii din România şi, respectiv, din Statele Donatoare. Trebuie remarcat faptul că cererea de finanţare va fi depusă de un Solicitant din România care poate avea un parteneriat încheiat cu una sau mai multe organizaţii din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein şi/sau Norvegia.

Ambele părţi trebuie să coopereze şi să convină asupra rolurilor lor în cadrul proiectului propus. Solicitantul şi partenerul vor semna o Scrisoare de interes privind parteneriatul folosind modelul pus la dispoziţie şi o vor depune împreună cu cererea de finanţare.

Partenerii din statele donatoare pot fi organizaţii înregistrate ca entităţi juridice în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Un partener din statele donatoare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • participarea sa în cadrul proiectului planificat este rezonabilă;
 • nu obţine profituri financiare directe din participarea la proiect;
 • este constituit, stabilit şi înregistrat în mod corespunzător în Statul Donator sub formă de:
 • entitate de drept public activă în domeniul culturii, patrimoniului cultural și natural, organizată şi administrată conform legislaţiei în vigoare;
 • organizaţie nonguvernamentală şi non-profit, organizată şi administrată conform legislaţiei în vigoare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Toate costurile proiectului trebuie să fie legate direct de implementarea activităţilor propuse. Toate costurile proiectului trebuie să fie proporţionale, justificate şi necesare pentru implementarea proiectului şi să fie realizate efectiv de către Promotorul Proiectului/ Partenerul Proiectului.

5.1. Costuri eligibile

Următoarele costuri ale proiectului sunt considerate costuri eligibile în cadrul prezentei cereri de ofertă:

a) Costuri de management, care includ, dar fără a se limita la:

 • costul personalului alocat proiectului, incluzând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului și partenerului de proiect cu privire la remunerații. Costurile cu salariile personalului din administrația națională sunt eligibile în măsura în care acestea sunt legate de costurile activităților pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar fi suportat dacă proiectul nu ar fi fost executat;
 • cheltuielile cu deplasarea (transport, cazare și diurnă pentru personalul care participă la proiect, cu condiția ca acestea să respecte practicile uzuale ale promotorului de proiect și ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de transport și să nu depășească grilele naționale relevante);
 • alte cheltuieli (se pot include aici cheltuielile aferente consumabilelor și rechizitelor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului; asigurărilor de călătorie etc);

b) Costuri pentru consultanță și expertiză, care includ, dar fără a se limita la:

 • cheltuieli pentru consultanță tehnică, administrativă, financiară, contabilă, fiscală, juridică și cheltuieli de management și consultanță aferente activităților proiectului;
 • onorarii experți pentru raportări, strategii, ghiduri, metodologii, inventarieri, studii, analize, rapoarte asupra bunurilor culturale tangibile sau intangibile;
 • costuri de traducere și interpretare;
 • costuri pentru evaluare și audit

c) Costuri specifice, care includ, dar fără a se limita la:

 • cheltuieli pentru proiectare, inginerie, asistenţă tehnică, dirigenție de șantier, alte tipuri de supervizare a lucrărilor
 • cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor
 • cheltuieli privind amenajarea terenului/amenajări peisagistice
 • cheltuieli pentru asigurarea utilităților
 • cheltuieli pentru construcții și instalații
 • cheltuieli cu montajul utilajului tehnologic, echipamentelor tehnologice și funcționale
 • costul integral al utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale
 • cheltuieli cu amortizarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale
 • costul integral al dotărilor noi sau second hand
 • cheltuieli cu amortizarea dotărilor noi sau second hand
 • costul integral al activelor necorporale
 • cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale
 • cheltuieli pentru organizarea de șantier
 • comisioane, taxe, cote
 • cheltuieli cu lucrări de restaurare și valorizarea a obiectelor de patrimoniu
 • cheltuieli privind digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor și crearea de baze de date;
 • cheltuieli referitoare la facilitarea accesului publicului larg la patrimoniul cultural material și imaterial
 • cheltuieli privind asigurările
 • alte cheltuieli generate de specificul proiectului, inclusiv pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale

d) Costuri pentru diseminarea rezultatelor, publicitate și informare, care includ, dar fără a se limita la:

 • cheltuieli pentru elaborarea, prelucrarea și tipărirea materialelor de vizibilitate;
 • cheltuieli pentru crearea și mentenanța website-ului;
 • cheltuieli pentru organizarea evenimentelor de promovare;
 • cheltuieli pentru achiziția de panouri publicitare/placă permanentă
 • alte cheltuieli referitoare la publicitate şi informare

e)  Costuri indirecte pentru proiecte (costuri de întreţinere) vor fi estimate conform metodologiei indicate în Ghidul Solicitantului

Ca regulă generală, valoarea totală a costului de management împreună cu costurile indirecte nu ar trebui să depăşească 20% din valoarea costurilor directe totale eligibile ale proiectului.
În cadrul proiectului, taxa pe valoare adăugată care se referă direct la proiect poate fi eligibilă dacă promotorul proiectului nu o poate recupera integral sau parţial conform legilor şi reglementărilor privind impozitarea.

5.2 Cheltuieli neeligbile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile în cadrul prezentei cereri de proiecte:

 • orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă pentru activităţile din proiect;
 • dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei și penalități de întârziere;
 • cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
 • provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
 • pierderi din cursul de schimb;
 • TVA-ul recuperabil;
 • costuri care sunt acoperite din alte surse;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 • cheltuieli excesive și imprudente.

ACHIZIŢII PUBLICE

Promotorii proiectului şi partenerii lor care sunt instituţii publice în România, finanţate prin Program trebuie să respecte toate reglementările naţionale aplicabile, în special legislaţia naţională privind achiziţiile publice, adică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind acordarea contratelor de achiziţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Promotorii proiectului şi partenerii lor care sunt entităţi private în România, finanţate prin program trebuie să respecte integral prevederile Ordinului de Ministru nr. 1120/2013 privind procedurile simplificate aplicate beneficiarilor private în cazul proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale, Obiectivul de Convergenţă şi al proiectelor finanţate prin Granturile SEE şi Norvegia pentru atribuirea contractelor de bunuri, lucrări sau servicii, respective Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul conform art. 9, par. c şi c1.

Principiile fundamentale ale implementării procedurii de achiziţii publice includ: tratamentul egal al contractorilor şi transparenţa procedurii, termene limită corespunzătoare, recunoaştere reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor documente referitoare la calificările profesionale, măsuri de publicitate corespunzătoare referitor la procedura de achiziție, în conformitate cu legea românească.

AJUTORUL DE STAT

Potrivit prevederilor OUG nr.117/2006 privind procedurile naţionale legate de ajutorul de stat, aceste reguli se aplică întreprinderilor economice cu scop lucrativ. Promotorii proiectului eligibil şi parteneri de proiect din Program sunt organizaţii publice sau private care nu urmăresc să obţină profit.

Programul nu este supus prevederilor privind Ajutorul de stat din cauza naturii activităţilor specifice din cadrul Programului, din cauză că solicitanţii nu acţionează ca operatori economici în implementarea activităţilor specific, din cauză că nu există premisele pentru a considera că ar putea fi distorsionată concurenţa pe piaţa europeană şi luând în considerare şi limita maximă a grantului acordat pe proiect.

FLUXURILE DE PLĂŢI ŞI RAPORTAREA

Plățile efectuate către promotorii de proiect, în cadrul implementării proiectelor finanțate, vor fi sub forma de plăți în avans, plăți intermediare și plata soldului final. Plata în avans se stabilește în graficul de rambursare al fiecărui proiect și nu trebuie să depășească 30% din valoarea totală a proiectului.

Plățile intermediare pentru proiecte vor fi realizate pe baza rapoartelor intermediare aprobate, cu condiția ca, pentru cel puțin 70% din orice plată anterioară,  costurile să fi fost deja efectuate.

Rapoartele intermediare de proiect trebuie să fie prezentate de către promotorul proiectului Operatorului de Program. Un raport intermediar trebuie să acopere o perioadă de raportare de 4 luni. Mai multe detalii despre fluxurile financiare și raportări se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

După finalizarea proiectului, promotorul proiectului trebuie să prezinte Operatorului de Program un raport final. Operatorul de Program poate reține până la 10% din suma totală a proiectului pentru plata soldului final. Plata soldului final va fi plătită în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final.

CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR

Pentru proiectele individuale, criteriile de selecţie sunt:

Criterii administrative şi de eligibilitate:

 • Respectarea formatului şi a instrucţiunilor de completare a cererii de finanţare, numărul de documente originale şi copii solicitate, modalitatea de depunere a cererii de finanţare (în format imprimat şi electronic)
 • Toate anexele solicitate sunt semnate şi ştampilate corespunzător;
 • Depunerea cererii de finanţare în termen;
 • Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor (după caz);
 • Grantul solicitat între 25.000 – 85.000 EUR
 • Existenţa documentelor care demonstrează angajamentul de a asigura cofinanţarea, dacă este cazul.

Criterii de evaluare:

 • Calitate şi inovaţie;
 • Relevanţa proiectului;
 • Fezabilitatea proiectului;
 • Impactul proiectului;

Criteriile de evaluare detaliate şi punctajele maxime care vor fi acordate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Criteriu

Punctaj

I. Calitate și inovare

15

I.1. Calitatea de ansamblu a proiectului

8

I.2. Gradul de inovare a abordării, metodelor și tehnicilor propuse prin proiect

7

II. Relevanța proiectului

30

II.1. Relevanța proiectului în raport cu nevoile identificate

10

a. Argumente care justifică nevoia implementării proiectului

5

b. Metodele de abordare a nevoii identificate

5

II.2. Contribuția proiectului la obiectivele Programului

7

-   protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg

-    protejarea patrimoniului cultural din România

- dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural

-   conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome

II.3. Coerența cu politicile culturale naționale și Europene

2

II.4. Contribuția proiectului la obiectivele Mecanismului Financiar SEE

4

a. reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European

2

b. întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Statele Donatoare

2

II.5. Parteneriate cu organizații din Statele Donatoare

5

a. Nivelul de implicare al partenerilor în procesul de concepere și implementare a proiectului

3

b. Măsuri prevăzute pentru dezvoltarea pe termen lung a parteneriatului

2

II.6. Relevanța proiectului pentru aspectele transversale

2

III. Fezabilitatea proiectului

30

 III.1. Capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor

8

a. Capacitatea de implementare și experiența în managementul de proiect a solicitantului și a partenerilor

4

b. Competențele solicitantului și ale partenerilor în domeniul abordat de proiect

4

III.2 Metodologia proiectului

12

a. Obiective SMART și rezultate realiste

2

b. Corelarea activităților cu rezultatele și obiectivele proiectului

3

c. Coerența proiectului în raport cu graficul de implementare a activităților

3

d. Managementul riscului și planul de reducere a riscurilor

2

e. Acțiuni de evaluare internă și monitorizare

2

III. 3 Bugetul proiectului

10

a. Eficiența și eficacitatea costurilor

5

b. Coerența cheltuielilor estimate cu activităţile planificate și rezultatele preconizate

5

IV. Impactul proiectului

25

IV.1. Vizibilitatea proiectului și/sau audiența dezvoltată

5

IV.2. Beneficiile pe care implementarea proiectului le va aduce comunității din punct de vedere social, economic și cultural

10

IV. 3. Capacitatea de a valoriza și disemina rezultatele proiectului

5

IV.4. Sustenabilitatea rezultatelor proiectului asigurată din punct de vedere fiananciar, organizațional și funcțional

5

Punctaj final

100

NOTĂ: Doar cererile de finanţare care obţin cel puţin 70 de puncte vor fi luate în considerare pentru finanţare.

Procedura de selecţie

 • Verificarea respectării criteriilor administrative şi de eligibilitate;
 • Fiecare cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile administrative şi de eligibilitate va fi analizată de doi experţi numiţi de Operatorul de Program; aceştia vor fi imparţiali şi independenţi de Operatorul de Program şi de Comitetul de Selecţie (Structura membrilor Comitetului de selecție este descrisă în Ghidul Solicitantului.);
 • Experţii vor puncta separat proiectul conform criteriilor de selecţie publicate în cererea de proiecte; media punctajelor acordate de experţi va fi utilizată pentru clasificarea cererilor;
 • Comitetul de Selecţie va analiza lista cu clasificarea cererilor de finanţare şi va recomanda proiectele care să fie finanţate în cadrul Programului pentru a atinge obiectivele şi indicatorii Programului.

Mai multe informaţii despre procedura de selecţie se găsesc în Ghidul Solicitantului.

Din motive legate de tratament egal şi nediscriminare, solicitanţii nu vor contacta Operatorul de Program, nici evaluatorii după termenul de depunere a cererilor de finanţare, decât în cazul în care li se solicită clarificări de către Operatorul de Program.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

În cadrul acestei cereri de proiecte perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depăşească 30 aprilie 2016.

PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

Formularul cererii de finanțare este disponbil pe pagina web dedicată Programului: www.fonduri-patrimoniu.ro și pe pagina Ministerului Culturii – Unității de Management a Proiectului: www.umpcultura.ro. Solicitanții au obligația de a tehnoredacta cererea de finanţare în limba română și în limba engleză. Dacă oricare dintre documentele justificative este într-o altă limbă decât română sau engleză, acesta trebuie să fie însoţit de o traducere în limba română sau engleză. Cererile de finanţare completate cu scris de mână nu vor fi acceptate.

Cererile de finanţare vor fi depuse:

 • într-un plic sigilat: două exemplare imprimate, un document original şi o copie şi o copie în format electronic pe CD/DVD, stick USB. Plicul trebuie livrat direct, prin poştă sau curier. Documentele electronice vor fi depuse în formate compatibile cu următoarele programe: MS Word, MS Excel şi Adobe Acrobat.

Cererile de finanţare se pot depune în intervalul orar 9.00-17.00 de luni până joi și între 9.00-12.00 în zilele de vineri, la adresa:

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii
Bulevardul Unirii, nr. 22, etaj 5, cam 503,
Sector 3, cod poștal 030833, Bucureşti

Plicul sigilat trebuie să aibă clar menţionate, pe una din feţele exterioare, următoarele informaţii:

Granturi SEE:  Programul PA16/RO12
Schema de granturi mici
Titlu proiect: <titlul proiectului >
Solicitant: <denumirea completă>
Adresa: <adresa Solicitantului >

Data limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 25 aprilie 2014. Pentru cererile de finanțare depuse prin poștă sau serviciu de curierat se va lua în considerare data de depunere a cererii în custodia poștei sau a serviciului de curierat.

SOLICITĂRI DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Întrebări cu privire la clarificarea anumitor aspecte legate de cererea de proiecte pot fi adresate în scris la adresa de e-mail: office@fonduri-patrimoniu.ro, până pe 25 aprilie 2014. Termenul de răspuns la întrebări/clarificări este de 3 – 5 zile lucrătoare.

DATE DE CONTACT

Informaţii suplimentare despre cererea de proiecte şi textul integral al Ghidului Solicitantului sunt disponibile la următoarele adrese: www.fonduri-patrimoniu.ro şi www.umpcultura.ro

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi
Unitatea de Management a Proiectului
Ministerul Culturii
office@fonduri-patrimoniu.ro
Tel / fax: 021-2228479, 021-2244512

Detaliile de contact pentru căutarea unui partener din Norvegia, Islanda și Liechtenstein:

 • Norvegia

Jørgen Holten Jørgensen
Riksantikvaren - Directorate for Cultural Heritage
P.O.Box 8196 Dep.
N-0034 Oslo, Norway
Tel.: (+47) 22 94 04 00
E-mail: jj@ra.no

 • Islanda

Kristín Huld
Minjastofnun Íslands - The Cultural Heritage Agency of Iceland
Suðurgötu 39 - 101
Reykjavík, Iceland
Tel: (+354) 570 1300 - Fax: (+354) 570 1301
E-mail: kristinhuld@minjastofnun.is

 • Liechtenstein

Kerstin Appel-Huston
Ministerium für Äusseres, Bildung und Kultur – Ministry of Education and Culture
Peter-Kaiser-Platz 1, Regierungsgebäude
9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel. (+423) 236 6024
E-mail: Kerstin.Appel@regierung.li

DOCUMENTE

ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 11.1 Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

ERATĂ Cerere de proiecte mari și Schema de granturi mici, Ghidul solicitantului, cap. 5.4 Contribuția proprie

FOARTE IMPORTANT: Avizul Ministerului Culturii pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii – Cererea de proiecte mari și Schema de granturi mici

ERATĂ Anexa 4 - Declarația de eligibilitate din partea partenerului

 • Ghidul solicitantului SGS [ro] [en]
 • Anexa 1 - Formularul cererii de finantare [ro] [en]
 • Anexa 2 - Bugetul proiectului [ro]
 • Anexa 3 - Declaratie de eligibilitate din partea solicitantului [ro]
 • Anexa 4 - Declaratie de eligibilitate din partea partenerului [ro] [en]
 • Anexa 5 - Scrisoare de intentie privind parteneriatul [ro] [en]
 • Anexa 6 - Declaratia de angajament [ro]
 • Anexa 7 - Declaratia de conformitate [ro]
 • Anexa 8 - Raport intermediar de progres (financiar) [ro]
 • Anexa 8 - Raport intermediar de progres (tehnic) [ro]
 • Anexa 9 - Model de Contract de finantare [ro]