Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte

PROGRAMUL PA 16 / RO 12 „CONSERVAREA ȘI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL”
și
PROGRAMUL PA 17 / RO 13 „PROMOVAREA DIVERSITĂȚII ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ ÎN CADRUL PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN” 
finanțate prin MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009 – 2014

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește până la
28 februarie 2014, ora 14:00.

Operator de Program: Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

Scopul cererii de exprimare a interesului

Această cerere de exprimare a interesului are ca obiectiv întocmirea unei liste de experţi externi care să realizeze evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programelor:

 • PA 16 / RO 12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”
 • PA 17 / RO 13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

Criterii de eligibilitate

2.1. Profil

Solicitanții eligibili sunt experți independenți (nu sunt angajați ai Unității de Management a Proiectului) cu experiență dovedită în sectorul cultural și creativ, în unul sau mai multe din domeniile următoare:

 • management cultural,
 • protejarea, conservarea restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural național mobil și imobil,
 • conservarea și valorizarea patrimoniului imaterial,
 • industriile culturale și creative,
 • cooperare culturală între comunități,
 • arhitectură,
 • urbanism,
 • diversitate și identitate culturală,
 • dialog intercultural,
 • digitizare,
 • educație, formare și intervenție culturală,
 • muzică și artele spectacolului,
 • arte plastice,
 • cercetare în domeniile anterioare. 

2.2. Competențe lingvistice

Solicitanții eligibili trebuie să demonstreze competențe lingvistice excelente de analiză a conținutului și de redactare, atât în ​​limba engleză cât și în limba română.

2.3. Criterii de calificare:

Experţii vor fi selectaţi pe baza experienței lor profesionale dovedite, conform următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică (specializările și / sau certificările reprezintă un plus);
 • Capacitatea de a lucra atât în limba română cât și în limba engleză;
 • Capacitate de operare cu Microsoft Ofice.

2.4. Criterii de selecție

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj

1.

Experiență în domeniul cultural ales

50 pct.

2.

Experiență în evaluare de proiecte

30 pct.

3.

Experiență în management de proiect

20 pct.

Experții selectați vor fi remunerați cu suma de 100 Euro brut per proiect evaluat în acord cu termenii și condițiile contractuale.

Depunerea candidaturii:

Cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația și valoarea adăugată a expertului pentru misiune;
 • Curriculum Vitae (model Europass);
 • Referințe cu privire la evaluări de proiecte propuse pentru finanțare;
 • Certificate și / sau diplome care atestă calificarea în domeniile vizate;
 • Recomandari de la persoane relevante pentru domeniul de aplicare.

Toate documentele vor fi depuse personal, sau transmise prin poștă la următoarea adresă: Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833 - Bucureşti.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 31 ianuarie 2014.

Important!

Procesarea datelor cu caracter personal:
Răspunsurile la prezenta cerere de scrisori de interes presupun înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi procesate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conflictul de interese:
În vederea garantării independenţei experţilor în cadrul executării sarcinilor care le-au fost încredinţate, acestora li se va solicita să semneze o declaraţie prin care să confirme că nu există niciun conflict de interese între activităţile, propunerile, rapoartele, fişierele, produsele şi/sau rezultatele care le-au fost încredinţate.

Imparțialitate și codul de conduită:
Pentru fiecare sarcină pe care o realizează experții selectați trebuie să dea dovadă de o conduită etică și profesională corespunzătoare.

Confidențialitate:
Experții selectați trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor la care vor avea acces.

 

Experților selectați li se va solicita să semneze, la contractare: